นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วิไลวรรณ วงค์ชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วิไลวรรณ วงค์ชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Wilaivan Wongchai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -