นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ สุพัตรา โสระธิวา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ สุพัตรา โสระธิวา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Supattra Sorathiva
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -