นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ฉายรุ่ง ไชยกำบัง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ฉายรุ่ง ไชยกำบัง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Chairung Chaikambang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์