นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Chatratchada Wiroterat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -