นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ภัทราพร ภาระนาค

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ภัทราพร ภาระนาค
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Ms. Phattharapron Pharanak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ. - งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์
2 จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ - งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์