นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ปานทุ่ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ปานทุ่ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Pornchai Pantung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ : 0822396930
  • Email : young_blood3@hotmail.co.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -