นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. บุษบา สิทธิการ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. บุษบา สิทธิการ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst Prof.Dr.ฺ ฺBussaba Sitikarn
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 มัลลิกา ภูมะธน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 กรกนก ดลโสภณ ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 ณปภัช ทองวิจิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 นงค์นุช บุญกล่ำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 จิรพรรณ ทองมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 อาริตา สัมมารัตน์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 วัชรี วงศ์ทะเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 พรลภัส สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2564-02-23 14:26:18

แก้ไขล่าสุดโดย : -