นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ธีริศ เทพเฉลิม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ธีริศ เทพเฉลิม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Teeris Thepchalerm
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อรกัญญา กันธะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 กษิดิศ ใจผาวัง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ศรุตนันท์ โสภณิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 จิราพร เยี่ยมคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 พรพัฒน์ ฤทธิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 กฤษณา คิดดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 สิริวิมล อินผ่อง อาจารย์ วิทยาเขตน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2564-02-23 14:03:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -