นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ณัฐธิดา จุมปา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ณัฐธิดา จุมปา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Natthida Jumpa
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 แนวทางการพัฒนาวิถีการผลิตของชุมชนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การขับเคลื่อนการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธ์ุ ของตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การจัดการการท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธ์ุของตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 จังหวัดเชียงราย ปีพ.ศ. 2561 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 องค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยน ม้ง และอาข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเสมอภาคในสังคม: กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การจัดการความรู้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในหมู่บ้านห้วยเอียน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การศึกษาการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การศึกษาบริบทและแบบแผนการดื่มสุราของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 บทเรียนวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ไม่แสวงหาผลกำไร กรณีศึกษา: องค์กรภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การพัฒนาสถานภาพและบทบาทองค์กรผู้สูงอายุของชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
2 ธีริศ เทพเฉลิม อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 เพียงกานต์ นามวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
4 ดารารัตน์ ธาตุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
5 คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
6 กนกวรรณ เวชกามา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
7 อัครพล นิมมลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุภัญชลี อ้นไชยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9  ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 สุธีรา อะทะวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-01-19 02:45:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -