นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor. Dr. SURIN PHITHAKSIKUL
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
2 กร จันทรวิโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
3 ธีริศ เทพเฉลิม อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 เพียงกานต์ นามวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
5 ดารารัตน์ ธาตุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
6 คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
7 กนกวรรณ เวชกามา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
8 อัครพล นิมมลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุภัญชลี อ้นไชยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10  ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-01-19 02:45:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -