นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ประภัสสร กลีบประทุม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ประภัสสร กลีบประทุม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. prapatsorn kleebprathum
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
เรื่องที่สนใจ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศศิวิมล ภู่พวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 วิรุณสิริ ใจมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ประภาพรรณ ไชยานนท์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ปวีณา ลี้ตระกูล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สุเมธ พิลึก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ภูริพัศ เหมือนทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2559 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ วิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563 ปริญญาเอก วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นายพชร พูลเกษร 2563-11-25 09:45:46

แก้ไขล่าสุดโดย : -