นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ)

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ)
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Pajaree Polprasert
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
ประชากรศาสตร์ บริหารสาธารณสุข บริหารธุรกิจ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1  ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 จินดาภา ลีนิวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 สุธีรา อะทะวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 เบญจวรรณ เบญจกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 เฉลิมชัย คำแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 อรกัญญา กันธะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 พีรญา ชื่นวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2532 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2532 ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2537 ปริญญาโท พบ.ม. ประชากรและการพัฒนา พบ.ม. ประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2546 ปริญญาเอก ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นายพชร พูลเกษร 2563-11-25 09:32:33

แก้ไขล่าสุดโดย : -