นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีนารัตน์ แสวงกิจ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีนารัตน์ แสวงกิจ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. WEENARUT SAVANGKIT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พงศกร สมมิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 วันชนะ จิตอารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 อุไรวรรณ กิมเฮง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ผ่องศรี จัตุปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 หาญศึก เล็บครุฑ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 กฤติยา อริยา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สุภาพร เตวิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 รักษ์ วรุณวนารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ดำเกิง วัฒนวีร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19/11/2544 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-24 02:14:19

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-07 15:03:38