นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ อัญชลี ทิพย์โยธิน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ อัญชลี ทิพย์โยธิน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. ANCHALEE THIPYOTHIN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1  ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ภูวนารถ ศรีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 มนสิชา ซาวคำ รองคณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 จินดาภา ลีนิวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ธัญพร ฟุ้งเฟื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 สุธีรา อะทะวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 เฉลิมชัย คำแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 อรกัญญา กันธะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12/01/2558 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-24 01:54:43

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-07 16:11:34