นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor MALEE MUAKKUL
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านคหกรรมศาสตร์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาคุณภาพการบริการอาหารของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุชุมชนผ้าขาวป้าน ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การพัฒนาตำรับอาหารจากไก่พันธุ์ประดู่หางดำ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การสร้างเสริมสุขภาวะทางกายของผู้สูงวัยในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พงศกร สมมิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 วันชนะ จิตอารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 อุไรวรรณ กิมเฮง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ผ่องศรี จัตุปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 หาญศึก เล็บครุฑ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 กฤติยา อริยา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สุภาพร เตวิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 รักษ์ วรุณวนารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ดำเกิง วัฒนวีร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/05/2526 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2532 ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-18 04:19:05

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-03 15:56:19