นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor Dr. JIRAPHA SAKKITTIMALAI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 เพชรอำไพ สุขารมณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 วริศรา เหล่าบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 วราวุธ วัชรสรณ์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ลักษมี งามมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 สมสวย รำจวน ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
7 ณฐภศา เดชานุเบกษา อาจารย์สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
8 รทวรรณ อภิโชติธนกุล อาจารย์สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
9 ภณิตา สุนทรไชย อาจารย์สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
10 นงค์นุช บุญกล่ำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/07/2528 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-12 01:42:55

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-03 15:44:18