นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว กันยาพร กุณฑลเสพย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว กันยาพร กุณฑลเสพย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Kanyaporn Kunthonsap
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
เรื่องที่สนใจ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กราฟิก บรรจุภัณฑ์ ภาพถ่ายสิ่งทอ สีย้อมธรรมชาติ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 เพ็ญนภา มณีอุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 ธวัช พะยิ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 สุจิตรา อยู่หนู ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 รพีพัฒน์ มั่นพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 อรนุตฎฐ์ สุธาคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2560 ปริญญาเอก - ทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-10-22 07:24:12

แก้ไขล่าสุดโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-12-25 09:52:12