นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Naphatcharaphan Keeyangrungrueang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 3001
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชาคินัย หมีเทศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ดลใจ ลี้ตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 จิดาภา เรืองกิตติญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 วิไลวรรณ วงค์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 สุพัตรา โสระธิวา อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 ฉายรุ่ง ไชยกำบัง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 จิตต์ศุภางค์ แก้วคำ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8 ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 ภัทราพร ภาระนาค อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10 ทยากร สุวรรณปักษ์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-18 03:17:35

แก้ไขล่าสุดโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-18 15:41:43