นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ จุลทา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ จุลทา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Pongpun Julatha
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 0-5526-7054
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นฤมล คำปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 กมลพร ทองธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 ประฎิชญา สร้อยจิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 สุกัญญา สมพร้อม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 ธราทิตย์ เกตุหอม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 อรรจนีย์ ศรีธรรมศาสน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 ไพรัชช์ จันทร์งาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 จุรี สุวรรณศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2550 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554 ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-18 11:48:00

แก้ไขล่าสุดโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-18 12:00:32