นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Laddawan Potprommanee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Characterization of a thermophilic cellulase from Geobacillus sp. HTA426, an efficient cellulase-producer on alkali pretreated of lignocellulosic biomass งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 GM2- Activator Protein: a New Biomarker for Lung Cancer งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Human urinary GM2-activator protein as a potential biomarker for lung cancer งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Verification of GM2 Activator protein for potential application as lung cancer biomarker งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จิราพร ช่อมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 พรงาม เดชเกรียงไกรกุล ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อนุสรา พงค์จันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 อรนุช นาคชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 วัชรี หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-09-18 10:23:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -