นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Pumipong Duangtang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • อีเมล : pumipong@crru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 หาญศึก เล็บครุฑ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 จิรวัฒน์ ภูโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 พยงค์ รอดแก้ว นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 สุริยา อดิเรก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 อนุสรณ์ สินสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 อาคิรา สนธิธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 อำนาจ ประจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 ชัชชัย เขื่อนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/06/2551 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2560 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-16 04:40:25

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-07 11:08:43