นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Navarat Nithichaianan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
2 ธีริศ เทพเฉลิม อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 อรกัญญา กันธะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 กษิดิศ ใจผาวัง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ศรุตนันท์ โสภณิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 จิราพร เยี่ยมคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 พรพัฒน์ ฤทธิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 กฤษณา คิดดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวญาณิศา ทุมทอง 2563-09-15 18:59:09

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวญาณิศา ทุมทอง 2563-09-16 17:11:43