นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วิไลวรรณ วงค์ชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วิไลวรรณ วงค์ชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Wilaivan Wongchai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรรษมน บุษบงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
3 ศิริพร บุญวรกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ชนนพร ยะใจมั่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
5 จรัสศรี โนมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
6 กริญา งามสมสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
8 กรรณิการ์ จันทร์อิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
9 นิรุตติ์ ชัยโชค อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 สุภมล ดวงตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/11/2558 ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-08-19 11:01:46

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-07 16:06:13