นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วิไลวรรณ วงค์ชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วิไลวรรณ วงค์ชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Wilaivan Wongchai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ธนภัทร กันทาวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 อรวรรณ เชื้อเมืองพาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 เอกชัย อุตสาหะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 อัญชลี ทิพย์โยธิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
7 อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
8 วรวิทย์ เลาหะเมทนี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
9 จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 พัทธมน บุณยราศรัย รองคณบดีสำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/11/2558 ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-08-19 11:01:46

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-07 16:06:13