นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ. ดร. ไพโรจน์ ด้วงนคร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ. ดร. ไพโรจน์ ด้วงนคร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor Dr. Pairoj Duangnakhon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองอธิการบดี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การใช้แบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมในการทำนายความชื้นยอดใบชาในกระบวนการแปรรูป 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 โยธิน ป้อมปราการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 สฤษณ์ พรมสายใจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3 ลชินี ปานใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
4 ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
5 เรณู อยู่เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 วราภรณ์ ฉุยฉาย รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 นันทวุฒิ นิยมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ทะเนตร อุฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 วรรัตน์ ขยันการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/04/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2546 ปริญญาเอก Faculty of Education Industrial Education and Innovation Technology Panjab University, India

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-08-19 10:24:57

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-07 10:48:18