นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ศักดิ์สิทธิ์ สมสวย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ศักดิ์สิทธิ์ สมสวย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Saksit Somsauy
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 รูปแบบการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยของชุมชนบนรอยเลื่อนแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ขวัญชนก หมอกมืด อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 เจษฎากร โนอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 สุนทรี สุรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ธนัชพร มุลิกะบุตร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 อนุสรณ์ อุดปล้อง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 รติภาคย์ ตามรภาค อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 อรรถพล รอดแก้ว อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/08/2558 ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิทยาศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-08-18 09:14:04

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-07 16:16:38