นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ จิตต์ศุภางค์ แก้วคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ จิตต์ศุภางค์ แก้วคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Ms. Jitsupang Kaewkham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรรษมน บุษบงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
3 ศิริพร บุญวรกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ชนนพร ยะใจมั่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
5 จรัสศรี โนมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
6 กริญา งามสมสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
8 กรรณิการ์ จันทร์อิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
9 นิรุตติ์ ชัยโชค อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 สุภมล ดวงตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยนันท์ ชมนาวัง 2563-08-17 13:11:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -