นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Chatratchada Wiroterat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การควบคุมภายในสมัยใหม่เชิงรุกที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่, การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี, ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในประเทศไทย. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ธนภัทร กันทาวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 อรวรรณ เชื้อเมืองพาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 เอกชัย อุตสาหะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 อัญชลี ทิพย์โยธิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
7 อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
8 วรวิทย์ เลาหะเมทนี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
9 จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 พัทธมน บุณยราศรัย รองคณบดีสำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยนันท์ ชมนาวัง 2563-08-17 13:05:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -