นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ทยากร สุวรรณปักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ทยากร สุวรรณปักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Tayakorn Suwannapaks
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ธนภัทร กันทาวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 อรวรรณ เชื้อเมืองพาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 เอกชัย อุตสาหะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 อัญชลี ทิพย์โยธิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
7 อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
8 วรวิทย์ เลาหะเมทนี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
9 จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 พัทธมน บุณยราศรัย รองคณบดีสำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยนันท์ ชมนาวัง 2563-08-17 12:06:17

แก้ไขล่าสุดโดย : -