นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. คมกฤษ วงษ์ทิมน้อย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. คมกฤษ วงษ์ทิมน้อย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Komkrisd Wongtimnoi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 061-935-4946
  • อีเมล : komkrisd@eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
Polymer, Composite, Biodegradable plastic
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Indentation and residual strength of insert in sandwich structures 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Thickness-dependent microstructural and electromechanical properties in polyurethane films obtained by polymer solution casting งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาริฉัตร ตู้ดำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 เกียรติสุดา ศรีสุข รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อำนาจ ตงติ๊บ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุภัญชลี อ้นไชยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 พงศกร สมมิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 วันชนะ จิตอารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 อุไรวรรณ กิมเฮง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ผ่องศรี จัตุปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 หาญศึก เล็บครุฑ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/01/2558 ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2555 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENT

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-28 09:02:01

แก้ไขล่าสุดโดย : -