นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. จิราพร เยี่ยมคำนวณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. จิราพร เยี่ยมคำนวณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Chiraphon Yiumkhamnuan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
2 ธีริศ เทพเฉลิม อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 อรกัญญา กันธะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 กษิดิศ ใจผาวัง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ศรุตนันท์ โสภณิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 พรพัฒน์ ฤทธิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 กฤษณา คิดดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/09/2550 ปัจจุบัน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-02-28 13:31:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -