นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Weerayuth Kittichotirat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ : 024707579
  • อีเมล : weerayuth.kit@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
เรื่องที่สนใจ
Genomics, Comarative genomics, Sequencing technology, Microbiomes, Phylogenetic analysis, Bioinformatics
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาระบบสำหรับบริหารจัดการและแสดงข้อมูลทางชีววิทยา ด้านโอมิกส์ของสไปรูลีน่า (Arthrospira Platensis C1) แบบบูรณาการโดยใช้ Generic Genome Browser (GBrowse) 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การศึกษาหาความหลากหลายในระดับรหัสพันธุกรรมใน Arthrospira โดยวิธีการเปรียบเทียบจีโนม: ก้าวแรกสู่การหาตำแหน่งจีโนมเครื่องหมายสำหรับการจัดจำแนกสายพันธุ์ แบบบูรณาการ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาเว็บแอ็พพลิเคชั่นสำหรับการวิเคราะห์ Phylectic Pattem ของ Arthrospira (สไปรูลิน่า) และไชยาโนแบคทีเรีย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Application of Genome Sequencing to StudyInfectious Diseases งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Draft genome and sequence variant data of the oomycete Pythium insidiosum strain Pi45 from the phylogenetically-distinct Clade-III งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Evolutionary Divergence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Preface to selected papers from the 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 เทวิกา กีรติบูรณะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 ปมณฑ์ ภูมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 ประดับ เรียนประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 รุ่งนภา ทากัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548 ปริญญาโท คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชีวสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2554 ปริญญาเอก School of Medicine Microbiology University of Washington, USA

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-21 14:28:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-07-15 12:49:43