นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ สิริวิมล อินผ่อง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ สิริวิมล อินผ่อง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss sirivimol inpong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ วิทยาเขตน่าน
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
2 กร จันทรวิโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
3 กุสุมา ทุ่งพรวน อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ธีริศ เทพเฉลิม อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 สุทธดา ขัตติยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ศุภนิดา เรืองศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 เฉลิมชัย คำแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 อรกัญญา กันธะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2561-03-21 01:07:05

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2563-06-21 17:06:39