นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. khongsak Srikaeo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เรื่องที่สนใจ
อาหาร,โภชนาการ, วิทยาศาสตร์การอาหาร Cereal technology, Quality assurance
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกให้ครอบคลุมตลอดโซ่อุปทาน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตตรวจราชการที่ 18 ของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทะเลแก้ว 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งที่ทนต่อการย่อย 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การพัฒนาวิธีการปอกขิงที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมขิงดอง 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ปริมาณของสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยในก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งเสริมเส้นใยอาหาร 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 วิธีการอย่างง่ายในการพัฒนาคุณภาพน้ำมันรำข้าวบีบเย็น 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกสำหรับโรงสีขนาดเล็ก 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การพัฒนาคุณภาพน้ำมันรำข้าวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีฟิสิกส์ของข้าวเปลือกและข้าวสารระหว่างการเก็บรักษา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียว. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Microstructural changes of starch in cooked wheat grains as affected by cooking temperatures and times. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Physical properties of cooked wheat grains as affected by cooking temperature and duration. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Variability of some physical properties of Australian wheat biscuit breakfast cereals. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Wheat grain cooking process as investigated by modulated temperature differential scanning calorimetry 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Characterization of wheat-based biscuit cooking process by statistical process control techniques. Food Control. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (บริบทชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยตาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 The use of statistical process control (SPC) to enhance the validation of critical control points (CCPs) in shell egg washing. 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 ไฮโดรคอลลอยด์ชะลอการย่อยไขมันในวิปปิ้งครีม 2017 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 ผลของการเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์วิปครีมผง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 โครงการการใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดมะขามในผลิตภัณฑ์ขนมจีน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การใช้ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นุกุล อินทกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 วาสนา แก้วโพธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ธีระพล เสนพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 กฤช ตรองจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 นิตยา ภูงาม ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 นฤทธิ์ วาดเขียน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 วิภาวดี พันธ์หนองหว้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08/09/2543 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท Food Science & Technology Food Science & Technology University of Western Sydney
ปริญญาเอก Food Science Food Science University of Newcastle

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2556-03-12 09:23:17

แก้ไขล่าสุดโดย : พรทิพย์ เหล่าทองสาร 2562-08-05 16:19:48