นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุการ ดาจันทา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุการ ดาจันทา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Katekarn Dajantra
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 0-5526-7080
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อาหารเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เครื่องสำอาง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
Bioactive compounds
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาผงกล้าเชื้อสำหรับหมักข้าวหมากและการพัฒนาเครื่องดื่มข้าวหมากที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การสังเคราะห์บริบทงานวิจัยโดยรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อสร้างแต้มต่อและส่งเสริมศักยภาพทางอุตสาหกรรมอาหารในเขตจังหวัดพิษณุโลก 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การคัดเลือกราโมแนสคัสสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษต่ำเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตสารสีที่ปลอดภัยจากข้าวแดง 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การผลิตถั่วเหลืองหมักที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยราโมแนสคุสเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การผลิตผงกล้าเชื้อและผงชูรสจากถั่วเหลืองหมักเพื่อการยกระดับอาหารพื้นบ้านสู่การแข่งขันในตลาดธุรกิจ 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การผลิตผงกล้าเชื้อและผงปรุงรสจากถั่วเหลืองหมักเพื่อยกระดับอาหารพื้นบ้านสู่การแข่งขันใตลาดธุรกิจ 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การผลิตถั่วเหลืองหมักที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยราโมแนสคัสเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณไอโซฟลาโวนและความสามารถ การต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า) 2015 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมธัญพืชชนิดแท่งจากกล้วยทอดกรอบ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 สาวิกา กอนแสง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 ฉัตรดนัย ไชยหาญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นวลใจ โคตรแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8 อิทธิพล ขึมภูเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 พลปรีชา ชิดบุรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18/03/2539 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 ปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 ปริญญาเอก อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2556-02-26 16:16:12

แก้ไขล่าสุดโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-25 11:48:40