นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Piyawan Supavititpatana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อาหารเคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เรื่องที่สนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม,Food Processing
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาสำรับอาหารท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวลุ่มน้ำน่าน:กรณีศึกษาตำบลจอมทอง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ สมบัติและการใช้ประโยชน์ของแป้งมันหวานญี่ปุ่น 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 น้ำแก่นตะวันผงชงละลายเพื่อสุขภาพ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการอบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล 2015 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตเต้าเจี้ยวเพื่อยกระดับทางธุรกิจ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 นุกุล อินทกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 วาสนา แก้วโพธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 สาวิกา กอนแสง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธีระพล เสนพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 กฤช ตรองจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/08/2537 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2534 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2537 ปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550 ปริญญาเอก อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2556-02-26 16:04:20

แก้ไขล่าสุดโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-30 10:56:33