นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ปานทุ่ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ปานทุ่ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Pornchai Pantung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ : 0822396930
  • อีเมล : young_blood3@hotmail.co.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
เรื่องที่สนใจ
ออแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 เพ็ญนภา มณีอุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 ธวัช พะยิ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 สุจิตรา อยู่หนู ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 กันยาพร กุณฑลเสพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 รพีพัฒน์ มั่นพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2559-08-25 11:34:27

แก้ไขล่าสุดโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-30 10:59:03