ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้กรองน้ำเซรามิกในบ้านพักอาศัยจากดินตะกอนประปา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:วช
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้กรองน้ำเซรามิกในบ้านพักอาศัยจากดินตะกอนประปา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Study to develop a ceramic water filters in homes of sediment supply
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ปานทุ่ง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

TAG

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2559-08-25 11:43:33

แก้ไขล่าสุดโดย : supakorn 5072 2563-11-25 14:22:58