ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The housing development for the elderly in Chiang Rai community
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ศักดิธัช เสริมศรี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พงศ์ตะวัน นันทศิริ
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศศิชา สุขกาย
ชื่อนักวิจัยร่วม : คงฤทธิ์ เหลืองไตรรัตน์
ชื่อนักวิจัยร่วม : กฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์
ชื่อนักวิจัยร่วม : ณัฎฐเขต มณีกร
ชื่อนักวิจัยร่วม : ทิพา ตันเจริญรัตน์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยhttp://www.thaigeron.or.t...

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-02-23 15:58:49

แก้ไขล่าสุดโดย : -