ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

รูปแบบการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยของชุมชนบนรอยเลื่อนแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2560 วารสารสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL JOURNAL ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2560: ISSN 0859-3868
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ไพโรจน์ ด้วงนคร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL JOURNAL ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2560: ISSN 0859-3868http://www.ej.eric.chula....

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-02-23 15:53:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -