ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอาศัยอยู่ในบ้านและพื้นที่สาธารณะ สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนเครือข่ายบ้านมั่นคงเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอาศัยอยู่ในบ้านและพื้นที่สาธารณะ สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนเครือข่ายบ้านมั่นคงเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Appropriate Environment for the Elderly for Living in the Low-income Housing of the Network of Community Organizations Development Institute Ching Raithe Low-income Housing of the Network of Community Organizations Development Institute Chiang Rai
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ศักดิธัช เสริมศรี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ณัฎฐเขต มณีกร
ชื่อนักวิจัยร่วม : สิปราง เจริญผล
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
The 5th National and International Conference on Sustainable Community Development “The Future of Development towards Stability, Prosperity and Sustainability in the ASEAN Community” December 24-25, 2015http://https://www.ebooks...

TAG

Elderly, Environmental Management, Network of Community Organizations Development Institute

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-02-23 15:49:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -