ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2564 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2563 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พงศ์ตะวัน นันทศิริ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-02-23 15:38:59

แก้ไขล่าสุดโดย : -