ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

รูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2564 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2563 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : มณีรัตน์ ภาจันทร์คู
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
เอกสารงานประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ธ.ค. 2563http://https://archdb.arc...

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-02-23 15:34:12

แก้ไขล่าสุดโดย : -