ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Cerebral electrical activity as a tool in evaluating anesthetic effect during balanced anesthesia with sevoflurane.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2005 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2564-01-14 10:05:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -