ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสับปะรดภูแล ในเขตพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
ชื่อนักวิจัยร่วม : อนุสรณ์ ใจแก้ว
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-23 16:08:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -