ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาและออกแบบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปข้าวแต๋น สำหรับกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-23 16:07:01

แก้ไขล่าสุดโดย : -