ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การออกแบบสายอากาศ Band-Notched Planar Dipole สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 International Electrical Engineering Congress (iEECON2019)
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering)
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
International Electrical Engineering Congress (iEECON2019)http://www.ieee.org

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-23 16:05:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -