ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสร้างเสริมสุขภาวะทางกายของผู้สูงวัยในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย : การสร้างเสริมสุขภาวะทางกายของผู้สูงวัยในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การสร้างเสริมสุขภาวะทางกายของผู้สูงวัยในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศมล สังคะรัตน์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-23 16:01:54

แก้ไขล่าสุดโดย : -