ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาคุณภาพการบริการอาหารของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุชุมชนผ้าขาวป้าน ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาคุณภาพการบริการอาหารของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุชุมชนผ้าขาวป้าน ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of Food Service for the Elder Group at Pha Khaw Pan Village, Wiang Chiang Sean Sub district, Chiang Sean District, Chiang Rai Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านคหกรรมศาสตร์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-23 16:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -