ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2016 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2015 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : THE RUBBER LEAF CREATION FOR DECORATION AND GIF PRODUCT PRODUCTION
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ปานทุ่ง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบเครื่องประดับ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบสิ่งทอ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3http://https://so06.tci-t...

TAG

สร้างโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-19 03:48:27

แก้ไขล่าสุดโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-19 15:58:13