ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการอบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2017 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2015 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการอบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Drying Temperature on Foam-mat Tamarind Drying Using Far-infrared Radiation
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2560 การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทสไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาตฺครั้งที่ 10
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทสไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาตฺครั้งที่ 10http://www.tsae.asia/down...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-19 03:06:35

แก้ไขล่าสุดโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-19 15:18:41